Общи условия на “Айрис Солюшънс“ ООД относно използване на продукт „Платежен терминал“

I.    Определения

 

Чл. 1. (1) За целите на тези Общи условия термините, изброени по-долу, ще имат следното значение, освен ако контекстът не налага друго тълкуване:

 • „Доставчик“ е „Айрис Солюшънс“ ООД, ЕИК 204997709, лицензиран за предоставяне на платежни услуги съгласно решение на БНБ № 316/17.09.2019г.;

 • или „Платежен терминал“ е софтуерно решение на Доставчика, което се инсталира и/или интегрира със системите на Търговеца, чрез което е възможна обмяна на информация между Търговеца и неговите клиенти и се приемат плащания (от сметка и/или банкова карта), с които се заплаща за стоки/услуги на Търговеца. Плащанията може да са свързани с:

 • заплащане на стоки/услуги в онлайн магазин на Търговеца;

 • заплащане на стоки/услуги във физически магазин на Търговеца;

 • заплащане по фактури на Търговеца;

 • „Общи условия“ означава настоящите Общи условия на „Айрис Солюшънс“ ООД относно използване на продукт „Платежен терминал“;

 • „Търговец“ е лице, осъществяващо стопанска дейност или предоставящо услуги по занятие, което предоставя стоки/услуги, чието заплащане е възможно посредством Продукта;

 • „Трансакция“ е платежна операция, извършена чрез Продукта към сметка на Търговеца в банка/платежна институция.

 •  Ползватели“ са Търговците, както и лица – техни клиенти, които използват продукт Multibank Digital Wallet на Доставчика.

(2) Освен ако от контекста не произтича друго, думите, използвани в единствено число означават и множественото число на тези думи, а думите, използвани в множествено число, означават същите думи и в единствено число.

 

Чл. 2. Общите условия се прилагат при ползване на Продукта. При ползването на Продукта, всеки Търговец следва да даде съгласие и да спазва Общите условия.

II.  Условия към Търговците за достъп до функционалностите на Продукта

 

Чл. 3. (1) Предварително условие за получаване на достъп до Продукта е Търговецът да сключи договор с Доставчика, уреждащ ползването на Продукта и да бъде одобрен от Доставчика.

(2) Одобрението по ал. 1 се предоставя при следните изпълнени условия:

 1. Търговецът да е предоставил изискуемите от Доставчика регистрационни данни и данни за действителния си собственик;

 2. Дейността на Търговеца да е свързана с предоставяне на стоки и/или услуги, разрешени от действащото законодателство. В случай че извършваната търговска дейност подлежи на лицензионен или разрешителен режим, Търговецът следва да предостави доказателства, че притежава съответните лицензи и/или разрешителни;

 3. Търговецът да се ползва с добро име и да спазва разпоредбите на действащото законодателство, свързани с упражняване на дейността му;

Чл. 4. (1) След одобрение, Доставчикът предоставя софтуер (plug-in, app или др.) на Търговеца, който следва да бъде инсталиран и/или интегриран със системите на последния, за да може да се ползва Продукта.

 

(4) Правилното използване и пълната функционалност на Продукта може да изисква спазването и на други изисквания, посочени от Доставчика.

 

Чл. 5. Доставчикът следва да предостави на Търговеца подробни инструкции за работа с Продукта, съобразени с характера на очакваните плащания от клиенти (онлайн магазин, физически магазин и/или по фактури) преди Търговецът да започне работа с Продукта.

 

Чл. 6. В случай на съмнения или установени случаи на нарушения, свързани с предоставената от Търговеца информация или действия, както и с оглед ограничаване възможността от извършване на неправомерни действия, Доставчикът може едностранно да ограничи функционалността на Продукта, включително и размера на плащанията, допустими чрез Платежния терминал. Ограниченията могат да касаят броя на сметки на Търговеца, по които да се получават плащания, максималният размер на еднократна Трансакция, броят и размерът на Трансакциите от определено лице (клиент), видът на стоките/услугите, за които да се получават плащания и др, за което Търговеца бива уведомяван своевременно.

III.  Използване на Продукта

 

Чл. 7. Получаването на плащания чрез Продукта се осъществява по инициатива на Търговеца или на съответния клиент, като последният задължително следва да одобри Трансакцията. Конкретният начин за иницииране и осъществяване на Трансакции се уточнява от Доставчика в инструкциите по чл. 5 или друг подходящ начин.

 

Чл. 8. (1) Доставчикът уведомява по електронен път (чрез Продукта и/или по електронната поща) Търговеца за всяко успешно плащане чрез Платежния терминал.

 

(2) Чрез Продукта, Търговецът може да следи и да получава информация относно извършените Трансакции.

 

Чл. 9. (1) Търговецът може да получава рекламни материали, както и да съгласува с Доставчика такива, с оглед популяризирането на Продукта.

 

(2) Търговецът може да участва в маркетинг кампании, както и да съгласува с Доставчика самостоятелни такива, с оглед популяризирането на Продукта.

IV.  Отговорност

 

Чл. 10. (1) Доставчикът може да извършва проверки на Трансакциите с оглед установяване дали са налице неправомерни и/или съмнителни операции, както и в случай на направени рекламации от страна на Ползватели.

 

(2) В случай на рекламация, Доставчикът следва да изисква информация за случая от Търговеца, като му предостави подходящ срок за това, но не по-кратък от 3 работни дни.

 

(3) В случай на установена незаконосъобразна, неправомерна или съмнителна операция, както и в случай на уважена рекламация, Търговецът е длъжен да възстанови получената сума за своя сметка, както и да извърши други действия, посочени от Доставчика. Доставчикът може да изисква и други действия за поправяне на вредите, доколкото такива са допустими от закона и се налагат от естеството и характера на конкретния случай.

 

Чл. 11. (1) В случай на съмнения (до изясняване на случая) или при установени случаи на неправомерни действия, Доставчикът може едностранно да блокира изцяло или частично възможността на Търговеца да използва Платежния терминал, за което Търговеца бива уведомяван своевременно,  без да дължи обезщетение за това.

 

(2) Информация за случаи по ал. 1 може да бъде предоставена и на компетентните органи.

 

Чл. 12. Доставчикът ще полага грижи да осигури възможност за приемане на Трансакции чрез Продукта непрекъснато (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата), като не отговаря в случай, че плащанията не се допуснат или се окажат невъзможни поради причина, за която отговаря съответната банка/платежна институция, обслужваща сметката.

V.  Такси

 

Чл. 13. За ползването на Продукта, Доставчикът начислява такси на Търговците, съгласно уговореното в индивидуалните им договори или в Тарифата на Доставчика.

 

Чл. 14. В случай че Търговецът ползва допълнителни услуги, възможно е да се дължат такси, съгласно Тарифата на Доставчика.

VI.  Прекратяване и промяна на достъпа и функционалностите на Продукта

 

Чл. 15. Доколкото не е предвидено друго в индивидуалния му договор, Търговецът може по всяко време да прекрати ползването на Продукта, както и да изключи своя сметка в определена банка/платежна институция от обхвата на Продукта.

 

Чл. 16. (1) Доставчикът ще положи усилия, но не поема ангажимент, за непрекъснато  функциониране на Продукта, като си запазва правото да прекрати достъпа на Търговеца без предварително предизвестие. Доставчикът има право да внася промени във функционалностите на Продукта, включително да ги ограничава, да изключва достъпа до тях, без предварително предизвестие. Доставчикът ще положи всички разумни усилия да уведоми предварително Търговеца за планирани промени във функционалностите или прекратяване на достъпа до Продукта.

 

(2) Доставчикът следва да информира Търговеца и да му даде подробни инструкции в случаи на модификации и промени в Продукта, които изискват допълнителна инсталация, интеграция или промени в системите на Търговеца.

VII.  Разни

 

Чл. 17. (1) Ако Търговец забележи неизправност при ползване на Продукта, той може да се свърже с Доставчика, като използва посочените по-долу данни за кореспонденция:

„Айрис Солюшънс“ ООД

ЕИК 204997709

Адрес: гр. София,  бул. Цариградско шосе 111Б, София Тех парк, сграда Инкубатор, ет.1

Електронен адрес: bdo@irisbgsf.com

 

(2) Доставчикът ще разгледа искането и ще уведоми засегнатите Ползватели електронно за своето решение в 7-дневен срок. В случай че срокът не може да бъде спазен и/или се налага допълнителна информация, Доставчикът ще уведоми електронно за това засегнатите Ползватели.

 

Чл. 18. Доставчикът се задължава да осигури съдействие на Търговеца при въпроси, възникнали проблеми и неизправности на посочените в чл. 16 данни за кореспонденция.

 

Чл. 19. (1) Доставчикът има право да променя настоящите Общи условия, за това предварително изпраща чрез Продукта уведомление до Търговеца. Известие за промяната на Общите условия се поставя и на интернет страницата на Доставчика.

 

(2) Промените в Общите условия имат действия спрямо съответния Търговец само ако последният ги приеме. В случай че Търговецът не приеме съответни изменения на Общите условия, Доставчикът може частично или изцяло да ограничи ползването на Продукта.

 

Чл. 20. В случай че разпоредба на настоящите Общи условия бъде обявена от съда или друга сходна институция за недействителна, незаконна или неприложима, независимо от това, всички други разпоредби на Общите условия запазват напълно силата и действието си.

 

Чл. 21. За неуредените с настоящите Общи условия случаи се прилага действащото право на Република България.

 

Настоящите Общи условия са приети и са влезли в сила на 20.01.2020 г.

Последно изменение: 10.04.2020 г.